Monday, January 9, 2012

แนวข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 สังคม ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา

1.ศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศใด
ก.อิสราเอล
ข.ตุรกี
ค.ออสเตรีย
ง.โปแลนด์
2.ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์มีลักษณะใดที่เหมือนกัน
ก.การนับถือพระเจ้า
ข.หลักปฏิบัติ
ค.หลักการทำความดี
ง.การเคารพบูชาเทวรูป
3.การถวายของแด่พระสงฆ์นักเรียนจะต้องทำอย่างไร
ก.ถวายของด้วยการประเคน
ข.บอกท่านด้วยวาจา
ค.วางของไว้ตรงหน้าท่าน
ง.โยนของใส่บาตร
4.ธรรมในข้อใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์
ก.ธรรมจักกัปปวัตนสูตร
ข.อริยสัจ 4
ค.พระไตรปิกฎ
ง.พรหมวิหาร 4
5.พระสงฆ์ควรดำเนินชีวิตโดยยึดหลักอะไร
ก.ความเรียบง่าย
ข.ความซื่อสัตย์
ค.ความประหยัด
ง.ความเข้มงวด
6.พระสงฆ์ต้องรักษาศีลทั้งหมดกี่ข้อ
ก.227 ข้อ
ข.5 ข้อ
ค.1,250 ข้อ
ง.8 ข้อ
7.สุเหร่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใด
ก.ศาสนาอิสลาม
ข.ศาสนาพุทธ
ค.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ง.ศาสนาคริสต์
8.กิจกรรมใดที่นักเรียนนับถือพุทธศาสนาควรปฏิบัติมากที่สุด
ก.ทำบุญตักบาตร
ข.ฟังเทศน์
ค.สวดมนต์
ง.ถือศีล
9.จุดมุ่งหมายที่ทุกศาสนามีเหมือนกันคือข้อใด
ก.ให้ทุกคนเป็นคนดี
ข.ให้ทุกคนพ้นทุกข์มีแต่ความสุข
ค.ให้ทุกคนมีแต่ความร่ำรวย
ง.ให้ทุกคนมีระเบียบวินัย
10.คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาใด
ก.ศาสนาพุทธ
ข.ศาสนาอิสลาม
ค.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ง.ศาสนาคริสต์
11.แคว้นใดเป็นต้นกำเนิดของพุทธประวัติ
ก.แคว้นสักกะ
ข.แคว้นกบิลพัสดุ์
ค.แคว้นโกศล
ง.แคว้นมคธ
12.ข้อใดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์
ก.เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ข.บิณฑบาต
ค.ตรวจดูดวงชะตา
ง.ใบ้หวย
13.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันใด
ก.วันมาฆบูชา
ข.วันวิสาขบูชา
ค.วันอาสาฬหบูชา
ง.วันออกพรรษา
14.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันใด
ก.วันวิสาขบูชา
ข.วันมาฆบูชา
ค.วันอาสาฬหบูชา
ง.วันออกพรรษา
15.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันใด
ก.วันอาสาฬหบูชา
ข.วันมาฆบูชา
ค.วันวิสาขบูชา
ง.วันออกพรรษา
16.วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันใด
ก.วันออกพรรษา
ข.วันมาฆบูชา
ค.วันวิสาขบูชา
ง.วันอาสาฬหบูชา
17.สามเณรต้องรักษาศีลทั้งหมดกี่ข้อ
ก.10 ข้อ
ข.227 ข้อ
ค.5 ข้อ
ง.8 ข้อ
18.ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน
ก.ฤดีช่วยลูกสุนัขตกน้ำ
ข.เอกช่วยน้องขโมยเงินแม่
ค.ปิติให้เพื่อนลอกการบ้าน
ง.มานีฆ่ากิ้งกือเพราะเกลียด
19.เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาจะทำให้เกิดผลดีในด้านใด
ก.ความสงบสุข
ข.ความสนุกสนาน
ค.ความสวยงาม
ง.ความแข็งแรง
20.หลักการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาคือข้อใด
ก.เดินทางสายกลาง
ข.ทำดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทน
ค.สอนให้คนทำความดีมากกว่าทำความชั่ว
ง.ถูกทุกข้อ
21.ผู้ที่มีจิตใจสงบจะมีลักษณะการทำงานอย่างไร
ก.มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำ
ข.ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็ว
ค.สามารถทำงานได้หลายๆ งานพร้อมกัน
ง.ทำงานช้ากว่าคนอื่น
22.การฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก มักเปล่งคำในข้อใด
ก.พุทโธ
ข.ธัมโม
ค.สังโฆ
ง.นะโม
23.จุดมุ่งหมายของการบริจาคทานคือข้อใด
ก.การเสียสละ
ข.การรักสงบ
ค.การประหยัด
ง.การควบคุมตนเอง
24.นักเรียนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในวันสำคัญทางศาสนา
ก.ช่วยพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา
ข.ไปเที่ยวสวนสนุก
ค.ออกไปยิงนกและตกปลากับเพื่อน
ง.บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการกุศล
25.การละหมาดในศาสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติวันละกี่ครั้ง
ก.5 ครั้ง
ข.4 ครั้ง
ค.3 ครั้ง
ง.6 ครั้ง
26.หลักธรรมในข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักอิทธิบาท 4
ก.สัจจะ
ข.ฉันทะ
ค.จิตตะ
ง.วิริยะ
27.หลักธรรมในข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักฆราวาสธรรม 4
ก.วิมังสา
ข.ทมะ
ค.จาคะ
ง.ขันติ
28.หลักธรรมในข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักพรหมวิหาร 4
ก.ขันติ
ข.เมตตา
ค.อุเบกขา
ง.กรุณา
29.หลักธรรมในข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักอาศรม 4
ก.อโกธะ
ข.พรหมจารี
ค.สันยาสี
ง.วานปรัสถ์
30.การประกอบพิธีฮัจญ์มีขึ้นในประเทศใด
ก.ซาอุดิอาระเบีย
ข.อินเดีย
ค.คูเวต
ง.อิหร่าน
31.ผู้ครองเรือนควรยึดหลักปฏิบัติธรรมในข้อใด
ก.ฆราวาสธรรม 4
ข.พรหมวิหาร 4
ค.อาศรม 4
ง.อิทธิบาท 4
32.พิธีกรรมในข้อใดถือเป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติ
ก.พิธีศีลล้างบาป
ข.พิธีศีลสมรส
ค.พิธีศีลอนุกรม
ง.พิธีศีลกำลัง
33.พิธีบวงสรวงเป็นพิธีกรรมของศาสนาใด
ก.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ข.ศาสนาพุทธ
ค.ศาสนาอิสลาม
ง.ศาสนาคริสต์
34.พระพุทธเจ้าทรงออกผนวชด้วยเหตุผลในข้อใด
ก.ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ข.ทำตามประเพณี
ค.ทดแทนบุญคุณพระบิดาพระมารดา
ง.มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากเกินไป
35.พระเจ้าองค์ใดเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลาม
ก.พระอัลเลาะห์
ข.พระพรหม
ค.พระเยซู
ง.พระศิวะ
36.ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้จัดแบ่งคนในสังคมออกเป็นกี่วรรณะ
ก.4 วรรณะ
ข.3 วรรณะ
ค.2 วรรณะ
ง.ไม่มีการแบ่งวรรณะ
37.ข้อใดไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
ก.วันลอยกระทง
ข.วันมาฆบูชา
ค.วันวิสาขบูชา
ง.วันอาสาฬหบูชา
38.การตักบาตรเทโวมักจะกระทำในวันใด
ก.วันออกพรรษา
ข.วันเข้าพรรษา
ค.วันฉลองโบสถ์ใหม่
ง.วันอาสาฬหบูชา
39.หลักธรรมของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เหมือนกันในด้านใด
ก.ไม่ฆ่าสัตว์
ข.ไม่บูชาหรือเคารพรูป
ค.นับถือศาสดาเพียงองค์เดียว
ง.ถูกทุกข้อ
40.ข้อใดเป็นหลักปฏิบัติในพุทธศาสนา
ก.ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ข.ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ค.รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
ง.ถูกทุกข้อ
41.วัฒนธรรมข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทย
ก.การจับมือ
ข.การไหว้
ค.การกราบพระ
ง.การพูดภาษาไทย
42.คารวธรรม หมายถึงข้อใด
ก.การมีความเคารพซึ่งกันและกัน
ข.การใช้กำลังตัดสินปัญหา
ค.การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ง.การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
43.การกระทำในข้อใดเป็นการกระทำที่เคารพกฎระเบียบสังคม
ก.ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ข.ทิ้งขยะลงบนพื้นถนน
ค.พ่นสีตามกำแพงโรงเรียน
ง.แซงคิวซื้อตั๋วภาพยนตร์
44.การกระทำในข้อใดเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ก.สมทรงบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ข.สมศรีทำความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเอง
ค.สมชายช่วยเพื่อนลอกการบ้าน
ง.สมเดชเก็บเงินใส่กระปุกออมสินของตนเอง
45.ถ้านักเรียนพบเห็นเด็กถูกทำร้ายร่างกายควรทำอย่างไร
ก.แจ้งครูหรือผู้ปกครอง
ข.รีบเข้าไปช่วยเหลือ
ค.ยืนดูอยู่ห่างๆ
ง.ไปตามเพื่อนๆ มาช่วย
46.การกระทำในข้อใดเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
ก.ต่อศักดิ์เก็บกวาดขยะบริเวณวัด
ข.ต่อพงษ์นอนอ่านหนังสืออยู่ที่บ้าน
ค.ต่อชาติไปทำบุญในวันพระ
ง.ต่อศรีรับประทานอาหารกับพ่อแม่ทุกวัน
47.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียน
ก.คอยจับโจรผู้ร้ายที่เข้ามาในโรงเรียน
ข.เคารพเชื่อฟังครู
ค.ตั้งใจเรียนหนังสือ
ง.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
48.ข้อใดไม่ใช่ผลของการนำหลักวิถีประชาธิปไตยมาใช้ในการทำงาน
ก.งานเสร็จช้า
ข.งานมีประสิทธิภาพ
ค.งานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ง.งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
49.บุคคลในข้อใดเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ก.แจ๋วเก็บเงินได้แล้วส่งให้ตำรวจ
ข.เจี๊ยบทิ้งของลงบนพื้นถนน
ค.จ๋าขับรถฝ่าไฟแดง
ง.จุ้ยขึ้นรถเมล์ไปตลาด
50.ทรัพยากรในข้อใดไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้
ก.น้ำมันเชื้อเพลิง
ข.กระดาษ
ค.พลาสติก
ง.โลหะ
51.ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก.ประชาชนทุกคน
ข.ครู
ค.พ่อแม่
ง.นักเรียน
52.ข้อใดหมายถึงการกระทำของบุคคลตามสิทธิที่ตนเองมีอยู่โดยไม่รุกล้ำสิทธิของผู้อื่น
ก.เสรีภาพ
ข.หน้าที่
ค.บทบาท
ง.สิทธิ
53.บุคคลที่พ้นจากภาวะการเป็นผู้เยาว์จะต้องมีอายุเท่าใด
ก.20 ปีบริบูรณ์
ข.15 ปีบริบูรณ์
ค.18 ปีบริบูรณ์
ง.21 ปีบริบูรณ์
54.กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือข้อใด
ก.รัฐธรรมนูญ
ข.พระราชกำหนด
ค.พระราชบัญญัติ
ง.พระราชกฤษฎีกา
55.อำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือข้อใด
ก.อำนาจอธิปไตย
ข.อำนาจตุลาการ
ค.อำนาจนิติบัญญัติ
ง.อำนาจของรัฐบาล
56.ใครเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.ประชาชน
ข.นายกรัฐมนตรี
ค.ข้าราชการ
ง.พระมหากษัตริย์
57.ฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในด้านใด
ก.ออกกฎหมาย
ข.พิจารณาคดี
ค.บริหารประเทศ
ง.ถูกทุกข้อ
58.รัฐสภาทำหน้าที่ในด้านใด
ก.ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ข.ดูแลงบประมาณแผ่นดิน
ค.ดูแลทำเนียบรัฐบาล
ง.เสนอนโยบายแก่รัฐบาล
59.นักเรียนจะถูกลงโทษเมื่อฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใด
ก.กฎหมาย
ข.วิถีประชา
ค.จารีต
ง.ความเชื่อ
60.ค่านิยมใดของคนไทยที่ควรแก้ไข
ก.ถูกทุกข้อ
ข.เล่นการพนัน
ค.นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย
ง.นิยมใช้ของต่างประเทศ
61.ตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์คือข้อใด
ก.ความเชื่อ
ข.ค่านิยม
ค.จารีต
ง.วิถีประชา
62.การทำความเคารพกันตามแบบประเพณีไทยควรทำอย่างไร
ก.ยกมือไหว้
ข.จับมือ
ค.โค้งคำนับ
ง.หอมแก้ม
63.ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใด
ก.กระทรวงมหาดไทย
ข.กระทรวงกลาโหม
ค.กระทรวงยุติธรรม
ง.กระทรวงแรงงาน
64.ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก.เทศบาล
ข.อำเภอ
ค.จังหวัด
ง.กระทรวง
65.การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใดถือเป็นที่สิ้นสุด
ก.ศาลฎีกา
ข.ศาลอาญา
ค.ศาลอุทธรณ์
ง.ศาลชั้นต้น
66.ผู้ที่ใช้อำนาจบริหารได้คือใคร
ก.คณะรัฐมนตรี
ข.วุฒิสภา
ค.ผู้พิพากษา
ง.สภาผู้แทนราษฎร
67.การอนุรักษ์ประเพณีไทยเป็นหน้าที่ของใคร
ก.ประชาชนคนไทยทุกคน
ข.รัฐบาล
ค.นักเรียนและครู
ง.กระทรวงวัฒนธรรมไทย
68.ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารได้ด้วยวิธีใด
ก.การตั้งกระทู้ถาม
ข.การเสนอกฎหมาย
ค.การขอยุบสภา
ง.การขอนับองค์ประชุม
69.ใครเป็นผู้นำในระดับหมู่บ้าน
ก.ผู้ใหญ่บ้าน
ข.พ่อแม่
ค.กำนัน
ง.นายอำเภอ
70.ผู้ที่จะบริหารประเทศไม่ควรมีลักษณะในข้อใด
ก.ยึดความคิดของตนเป็นใหญ่
ข.มีความเป็นผู้นำ
ค.มีความซื่อสัตย์
ง.มีความคิดสร้างสรรค์
71.การกระทำในข้อใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.เอ๋ขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน๊อค
ข.ออยไปทำบัตรประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ปี
ค.แอ๊ดไปเกณฑ์ทหารตามหมายเรียก
ง.อ้อไปแจ้งเกิดลูกชาย
72.การกระทำในข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี
ก.นิดเลี้ยงดูบิดามารดาที่แก่ชรา
ข.หน่อยฟ้องร้องเอามรดกจากมารดา
ค.น้อยพูดจาไม่ดีกับบิดามารดา
ง.แหน่งขโมยเงินบิดาเพื่อนำไปเที่ยว
73.เด็ก หมายถึงผู้ที่อายุต่ำกว่าเท่าใด
ก.18 ปี
ข.15 ปี
ค.20 ปี
ง.13 ปี
74.อาภาพรชำระภาษีทุกปีเป็นการปฏิบัติตามข้อใด
ก.หน้าที่
ข.สิทธิ
ค.บทบาท
ง.ความพอใจของตนเอง
75.การลงคะแนนเลือกตั้ง หลักฐานชิ้นใดสำคัญที่สุด
ก.บัตรประจำตัวประชาชน
ข.ทะเบียนบ้าน
ค.บัตร ATM
ง.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
76.ค่านิยมใดไม่ควรปลูกฝัง
ก.ถูกทุกข้อ
ข.นิยมใช้ของนอก
ค.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ง.เชื่อถือโชคลาง
77.ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองมากที่สุดคือใคร
ก.จอมถูกตีเพราะเรียนหนังสือไม่เก่ง
ข.จ๋อถูกตักเตือนเรื่องพูดจาไม่เพราะ
ค.แจ้ลอกการบ้านเพื่อน ครูจับได้จึงถูกลงโทษ
ง.จ๋อมถูกแม่บังคับให้กินยาแก้ไข้
78.สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ทั้งหมดกี่คน
ก.500 คน
ข.400 คน
ค.700 คน
ง.600 คน
79.สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้คราวละกี่ปี
ก.6 ปี
ข.4 ปี
ค.5 ปี
ง.3 ปี
80.การนุ่งโสร่งของคนในภาคใต้ ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อใด
ก.วิถีประชา
ข.จารีต
ค.ค่านิยม
ง.กฎหมาย
81.ปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อการเลือกบริโภคสินค้าและบริการมากที่สุด
ก.ความจำเป็น
ข.ความสวยงาม
ค.รายได้และสภาพแวดล้อม
ง.ความคงทน
82.ข้อใดไม่สามารถนำมาลดต้นทุนการผลิตได้
ก.ใช้แรงงานคนแทนเครื่องจักร
ข.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ค.มีระบบการจัดการที่ดี
ง.การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
83.เหตุผลใดที่นักเรียนควรนำมาใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด
ก.ความจำเป็น
ข.ความสวยงาม
ค.ความทันสมัย
ง.ถูกทุกข้อ
84.ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเสนอขายของผู้ผลิตมากที่สุด
ก.แฟชั่นตามสมัยนิยม
ข.รายได้ส่วนบุคคล
ค.จำนวนประชากร
ง.การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
85.ผู้บริโภคที่ฉลาดควรเลือกบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร
ก.เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
ข.เปรียบเทียบการบริการ
ค.เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยสินค้า
ง.เปรียบเทียบปริมาณสินค้า
86.ถ้านักเรียนมีเงินจำกัด นักเรียนไม่ควรซื้อของสิ่งใด
ก.ของเล่น
ข.เสื้อผ้า
ค.อาหาร
ง.ยารักษาโรค
87.เมื่อนักเรียนจะซื้อของควรพิจารณาสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.ประโยชน์ใช้สอย
ข.ความอยากได้
ค.ความทันสมัย
ง.ความสวยงาม
88.การกระทำในข้อใดนำหลักการบริโภคมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
ก.เขียวซื้อเสื้อนักเรียน
ข.แดงซื้อน้ำอัดลม
ค.ดำซื้อหมากฝรั่ง
ง.เหลืองซื้อหนังสือการ์ตูน
89.ข้อใดไม่ใช่หลักในการบริโภค
ก.ความสวยงาม
ข.ความจำเป็น
ค.ความประหยัด
ง.การมีประโยชน์
90.ผู้มีเงินได้ทั่วไปต้องเสียภาษีในข้อใด
ก.ภ.ง.ด. 90
ข.ภ.ง.ด. 91
ค.ภ.ง.ด. 9
ง.ภ.ง.ด. 99
91.ผู้ที่มีเงินได้สามารถเสียภาษีได้ที่ใด
ก.กรมสรรพากร
ข.กรมสรรพสามิต
ค.กระทรวงแรงงาน
ง.กระทรวงมหาดไทย
92.ถ้าเงินจำนวนเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าได้มากขึ้น แสดงว่าค่าของเงินเป็นอย่างไร
ก.เพิ่มขึ้น
ข.ลดลง
ค.คงที่
ง.เปลี่ยนแปลง
93.ข้อดีของสินเชื่อคือข้อใด
ก.ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว
ข.ทำให้เศรษฐกิจทรุดตัว
ค.ทำให้ขายสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น
ง.มีความน่าเชื่อถือ
94.ข้อเสียของสินเชื่อคือข้อใด
ก.หนี้สินเพิ่มขึ้น
ข.หนี้สินลดลง
ค.สินค้ามีจำนวนลดลง
ง.สินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น
95.ระบบสินเชื่อมีประโยชน์ต่อบุคคลในอาชีพใด
ก.ถูกทุกข้อ
ข.ตำรวจ
ค.ลูกจ้าง
ง.พ่อค้าแม่ค้า
96.บัตรเครดิตจัดอยู่ในสินเชื่อประเภทใด
ก.สินเชื่อส่วนบุคคล
ข.สินเชื่อการเกษตร
ค.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ง.สินเชื่อรัฐบาล
97.สมชายกู้เงินไปสร้างบ้าน จัดอยู่ในสินเชื่อประเภทใด
ก.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ข.สินเชื่อการเกษตร
ค.สินเชื่อส่วนบุคคล
ง.สินเชื่อรัฐบาล
98.การกระทำในข้อใดสัมพันธ์กับระบบสินเชื่อ
ก.แต๋วจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อตู้เย็น
ข.แตนไปซื้อกับข้าวที่ตลาด
ค.ต๋อยซื้อราดหน้าที่โรงอาหาร
ง.ต่อซื้อของเล่นที่ร้านขายของ
99.เงินที่ชำระในครั้งแรก เมื่อซื้อสินค้าแบบผ่อนส่งเรียกว่าอะไร
ก.เงินดาวน์
ข.เงินกินเปล่า
ค.เงินทุน
ง.เงินผ่อน
100.นักเรียนคิดว่าเงินภาษีที่รัฐจัดเก็บ นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
ก.นำไปพัฒนาประเทศ
ข.ให้ธนาคารต่างประเทศกู้
ค.ให้เอกชนกู้
ง.เป็นเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล
101.การผลิตสินค้าจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก.ผลิตอะไร
ข.ผลิตอย่างไร
ค.ผลิตเท่าไร
ง.ผลิตให้ใคร
102.ตลาดในระบบเศรษฐกิจมีกี่ประเภท
ก.2 ประเภท
ข.3 ประเภท
ค.4 ประเภท
ง.5 ประเภท
103.สมปองให้สมชายเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย สมปองจะต้องเสียภาษีประเภทใด
ก.ภาษีโรงเรือน
ข.ภาษีค่าเช่าบ้าน
ค.ภาษีบำรุงท้องที่
ง.ภาษีสรรพสามิต
104.ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง จะเกิดผลอย่างไร
ก.ได้รับโทษทางอาญา
ข.เสียเงินเพิ่ม 90 เท่า
ค.ไม่เกิดผลใดๆ
ง.สังคมรังเกียจ
105.หน้าที่ในข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์
ก.พิมพ์ธนบัตรใช้ในประเทศ
ข.ให้กู้เงิน
ค.รับฝากถอนเงิน
ง.บริการรับชำระค่าบริการต่างๆ
106.ธุรกิจในข้อใดเกี่ยวข้องกับธนาคารมากที่สุด
ก.บ้าน
ข.โทรศัพท์
ค.รถจักรยานยนต์
ง.เครื่องคอมพิวเตอร์
107.เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่ออาชีพใดมากที่สุด
ก.เกษตรกร
ข.พ่อค้า
ค.ตำรวจ
ง.นายธนาคาร
108.สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในจังหวัดใด
ก.พิษณุโลก
ข.กรุงเทพมหานคร
ค.เชียงใหม่
ง.ยะลา
109.สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อว่าอย่างไร
ก.สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้
ข.สหกรณ์เมืองสองแคว
ค.สหกรณ์วัดไผ่จำกัด
ง.สหกรณ์วัดจันทร์บำเพ็ญ
110.การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์ต้องมีบุคคลตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.10 คน
ข.12 คน
ค.8 คน
ง.เท่าไรก็ได้
111.ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก.เสื่อกก
ข.คอมพิวเตอร์
ค.เสื้อผ้าขนสัตว์
ง.หุ่นยนต์
112.ใครปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ก.เขียวซ่อมแซมกางเกงที่ขาด
ข.แดงใส่เสื้อผ้าทันสมัยตามแฟชั่น
ค.ดำซื้อหมวกครั้งละ 10 ใบ
ง.ขาวรับประทานอาหารเหลือทุกครั้ง
113.ข้อใดคือหลักสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก.การบริหารจัดการที่ดินทำกิน
ข.การบริหารจัดการบุคคลในชุมชน
ค.การบริหารจัดการมลภาวะทางสารพิษ
ง.การบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ
114.ข้อใดสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก.ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
ข.ไม่พึ่งพาหรือคบหาสมาคมกับผู้อื่น
ค.ทำงานหาเงินให้ได้มากๆ
ง.ไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
115.ธนาคารกลางมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร
ก.ถูกทุกข้อ
ข.พิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้ภายในประเทศ
ค.รักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ
ง.ควบคุมนโยบายทางการเงิน
116.สมทรงเปิดบริษัททำธุรกิจ บริษัทมีผลกำไร สมทรงจะต้องเสียภาษีประเภทใด
ก.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข.ภาษีโรงเรือน
ค.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง.ภาษีศุลกากร
117.สินค้าในข้อใดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก.หนังสือ
ข.วิทยุ
ค.กระเป๋า
ง.โทรศัพท์
118.ข้อใดเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มเพื่อขจัดพ่อค้าคนกลาง
ก.สหกรณ์
ข.มูลนิธิ
ค.ห้างหุ้นส่วน
ง.สมาคม
119.ประไพนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศต้องเสียภาษีประเภทใด
ก.ภาษีสรรพสามิต
ข.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง.ภาษีศุลกากร
120.สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อการปลูกสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ก.ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.ธนาคารเพื่อการเกษตร
ง.โรงรับจำนำ
121.“ทศวรรษ” หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
ก.10 ปี
ข.1 ปี
ค.100 ปี
ง.1,000 ปี
122.“ศตวรรษ” หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
ก.100 ปี
ข.10 ปี
ค.1 ปี
ง.1,000 ปี
123.ช่วงเวลาระหว่างทศวรรษและศตวรรษห่างกันกี่ปี
ก.90 ปี
ข.9 ปี
ค.900 ปี
ง.ไม่มีข้อถูก
124.“สหัสวรรษ” หมายถึงช่วงเวลาในรอบกี่ปี
ก.1,000 ปี
ข.10 ปี
ค.1 ปี
ง.100 ปี
125.คริสต์ศักราชและพุทธศักราชมีความแตกต่างกันอยู่กี่ปี
ก.543 ปี
ข.345 ปี
ค.453 ปี
ง.534 ปี
126.ข้อใดไม่ใช่วิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.ไม่มีข้อถูก
ข.การรวบรวมข้อมูล
ค.การตรวจสอบข้อมูล
ง.การตีความข้อมูล
127.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ก.การกำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
ข.การรวบรวมข้อมูล
ค.การตีความข้อมูล
ง.การตรวจสอบข้อมูล
128.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ก.โบราณสถาน
ข.พงศาวดาร
ค.ตำนาน
ง.ศิลาจารึก
129.หลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ก.ศิลาจารึก
ข.โบราณสถาน
ค.โบราณวัตถุ
ง.ภาพถ่าย
130.ผลไม้ในข้อใดที่ปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ก.เงาะ   ทุเรียน
ข.ลำไย   ลิ้นจี่
ค.ส้ม   เงาะ
ง.ทุเรียน   ลองกอง
131.อาหารในข้อใดไม่ใช่อาหารของภาคเหนือ
ก.แกงไตปลา
ข.แกงฮังเล
ค.แกงอ่อม
ง.แกงผักกาดจอ
132.อาชีพหลักของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งคืออาชีพใด
ก.ประมง
ข.ค้าขาย
ค.ทอผ้า
ง.ทำสวน
133.ข้อใดเป็นงานหัตถกรรม
ก.ตะกร้าหวาย
ข.ถ้วยเซรามิก
ค.กระเป๋าหนัง
ง.น้ำมันมะพร้าว
134.พืชในข้อใดที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ได้ดี
ก.ยางพารา
ข.ข้าวโพด
ค.อ้อย
ง.ข้าวหอมมะลิ
135.กษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาคือใคร
ก.พระเจ้าอู่ทอง
ข.พระไชยราชาธิราช
ค.พระเอกาทศรถ
ง.พระมหาจักรพรรดิ
136.ชาวบ้านบางระจันได้รับการยกย่องในเรื่องใด
ก.ความกล้าหาญ
ข.ความประหยัด
ค.ความอดทน
ง.ความรับผิดชอบ
137.ชาวบ้านบางระจันต้องพ่ายแพ้แก่พม่าเพราะสาเหตุใด
ก.ขาดอาวุธ
ข.ขาดผู้นำ
ค.ขาดอาหาร
ง.ขาดกำลังใจ
138.พระยาโกษาธิบดีมีความสามารถทางด้านใดเป็นพิเศษ
ก.การทูต
ข.การเมือง
ค.การรบ
ง.การค้า
139.เพลงต้นตระกูลไทยเป็นเพลงลักษณะใด
ก.ปลุกใจ
ข.สั่งสอน
ค.ผ่อนคลายอารมณ์
ง.เตือนใจ
140.ข้อใดเป็นคุณสมบัติของพระยาพิชัยดาบหัก
ก.กล้าหาญ – เด็ดเดี่ยว
ข.กล้าหาญ – อ่อนน้อม
ค.ซื่อสัตย์ – ประหยัด
ง.ซื่อสัตย์ – รอบคอบ
141.บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยส่วนใหญ่มีผลงานทางด้านใด
ก.การทำสงคราม
ข.การเมือง
ค.การทูต
ง.การค้า
142.กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปีพุทธศักราชใด
ก.พุทธศักราช  2310
ข.พุทธศักราช  2130
ค.พุทธศักราช  2121
ง.พุทธศักราช  2112
143.กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 1 ในปีพุทธศักราชใด
ก.พุทธศักราช  2112
ข.พุทธศักราช  2130
ค.พุทธศักราช  2310
ง.พุทธศักราช  2121
144.กษัตริย์พม่าองค์ใดได้รับสมญานามว่า “ผู้ชนะสิบทิศ”
ก.บุเรงนอง
ข.นันทบุเรง
ค.ตะเบ็งชเวตี้
ง.พระเจ้าแปร
145.ข้อใดเป็นผลดีจากการทำสงครามยุทธหัตถี
ก.พม่าไม่กล้ายกทัพมาตีไทยอีก
ข.มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น
ค.การศึกษาเจริญรุ่งเรือง
ง.ชาติตะวันตกเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี
146.อนุสรณ์ดอนเจดีย์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญใด
ก.สงครามยุทธหัตถี
ข.สงครามช้างเผือก
ค.สงครามเก้าทัพ
ง.สงครามกรุงธนบุรี
147.อนุสรณ์ดอนเจดีย์ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก.สุพรรณบุรี
ข.ราชบุรี
ค.พระนครศรีอยุธยา
ง.สิงห์บุรี
148.ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาคือชาติใด
ก.โปรตุเกส
ข.อังกฤษ
ค.ฮอลันดา
ง.ฝรั่งเศส
149.ชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกในรัชสมัยใด
ก.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
ข.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ค.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
ง.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4
150.การปกครองแบบสมัยอยุธยาได้ถูกยกเลิกในรัชสมัยใด
ก.รัชกาลที่ 5
ข.รัชกาลที่ 4
ค.รัชกาลที่ 3
ง.รัชกาลที่ 2
151.พระนารายณ์มหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านใด
ก.การปกครองและการทูต
ข.การทำศึกสงคราม
ค.การพัฒนาสังคม
ง.การค้าขาย
152.วีรกรรมของท้าวสุรนารีเกิดขึ้นในรัชกาลใด
ก.รัชกาลที่ 3
ข.รัชกาลที่ 4
ค.รัชกาลที่ 5
ง.รัชกาลที่ 2
153.ผลงานใดไม่ใช่ผลงานของครูบาศรีวิชัย
ก.สร้างวัดพระมหาธาตุ
ข.สร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ค.สร้างวัดพระธาตุหริภุญไชย
ง.สร้างวัดพระสิงห์
154.นักเรียนต้องการเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จะต้องเดินทางไปจังหวัดใด
ก.นครราชสีมา
ข.นครศรีธรรมราช
ค.นครพนม
ง.นครปฐม
155.พระยารัษฎานุประดิษฐ์มีผลงานเด่นในด้านใด
ก.เป็นนักปกครองและนักพัฒนา
ข.เป็นเกษตรกรดีเด่น
ค.เป็นผู้นำในการต่อสู้
ง.เป็นศิลปินแห่งชาติ
156.ท้าวสุรนารีเกิดในยุคสมัยใด
ก.สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ข.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ง.สมเด็จพระมหาธรรมราชา
157.ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปกครองที่สืบต่อกันมาทั้งหมดกี่ราชวงค์
ก.5 ราชวงค์
ข.6 ราชวงค์
ค.7 ราชวงค์
ง.8 ราชวงค์
158.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเก็บค่าธรรมเนียมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ก.ภาษี
ข.จังกอบ
ค.อากร
ง.ส่วย
159.สงครามช้างเผือกเกิดขึ้นในรัชสมัยใด
ก.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ข.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ค.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ง.สมเด็จพระไชยราชาธิราช
160.ยุคทองของวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นในรัชสมัยใด
ก.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ค.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ง.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
161.ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ก.แผนภูมิ
ข.ลูกโลก
ค.แผนที่
ง.เข็มทิศ
162.ข้อใดหมายถึงภูมิธรณี
ก.ลักษณะของหินและแร่ธาตุ
ข.ลักษณะของดินชนิดต่างๆ
ค.ลักษณะของพันธุ์ไม้ต่างๆ
ง.ลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้น
163.ข้อใดหมายถึงภูมิพฤกษ์
ก.ลักษณะของพันธุ์ไม้ต่างๆ
ข.ลักษณะของดินชนิดต่างๆ
ค.ลักษณะของหินและแร่ธาตุ
ง.ลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้น
164.ข้อใดหมายถึงภูมิปฐพี
ก.ลักษณะของดินชนิดต่างๆ
ข.ลักษณะของพันธุ์ไม้ต่างๆ
ค.ลักษณะของหินและแร่ธาตุ
ง.ลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้น
165.ข้อใดหมายถึงภูมิประเทศ
ก.ลักษณะของแผ่นดิน
ข.ลักษณะของพันธุ์ไม้ต่างๆ
ค.ลักษณะของหินและแร่ธาตุ
ง.ลักษณะของดินชนิดต่างๆ
166.ที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นลักษณะภูมิประเทศของภาคใด
ก.ภาคตะวันตก
ข.ภาคกลาง
ค.ภาคเหนือ
ง.ภาคใต้
167.ข้อใดเป็นข้อดีของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ก.เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ข.มีภูมิอากาศแห้งแล้ง
ค.ประชากรตั้งถิ่นฐานหนาแน่น
ง.มีการคมนาคมที่สะดวก
168.ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่ประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น
ก.ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและชายฝั่งทะเล
ข.ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ค.ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง
ง.ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและชายฝั่งทะเล
169.ปัจจัยใดไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวในจังหวัดของเรา
ก.สถานที่ราชการ
ข.โบราณสถาน
ค.ทิวทัศน์ที่สวยงาม
ง.ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
170.ข้อใดคือข้อดีของการมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ก.ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ข.ประชาชนมีชื่อเสียง
ค.ประชาชนฉลาดขึ้น
ง.ประชาชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น
171.จังหวัดเชียงรายอยู่ในภาคใดของประเทศไทย
ก.ภาคเหนือ
ข.ภาคกลาง
ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง.ภาคใต้
172.จังหวัดสงขลาอยู่ในภาคใดของประเทศไทย
ก.ภาคใต้
ข.ภาคกลาง
ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง.ภาคเหนือ
173.จังหวัดหนองคายอยู่ในภาคใดของประเทศไทย
ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข.ภาคกลาง
ค.ภาคเหนือ
ง.ภาคใต้
174.ข้อใดเป็นผลเสียของการตัดไม้ทำลายป่า
ก.เกิดน้ำท่วม ฝนแล้ง
ข.อากาศเป็นพิษ
ค.ฝนตกตามฤดูกาล
ง.ประชากรไม่มีที่อยู่อาศัย
175.การปลูกพืชคลุมหน้าดินนิยมปลูกพืชชนิดใด
ก.พืชตระกลูถั่ว
ข.พืชตระกูลแตง
ค.มะพร้าว
ง.ส้มโอ
176.ข้อใดมีผลทำให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากรอย่างรวดเร็ว
ก.สงคราม
ข.ตกงาน
ค.ฝนแล้ง
ง.ความยากจน
177.การแข่งเรือกอและเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.นราธิวาส
ข.ยะลา
ค.ปัตตานี
ง.สงขลา
178.ข้อใดไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
ก.การศึกษา
ข.การเกิด
ค.การตาย
ง.การย้ายถิ่น
179.ข้อใดเป็นการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ
ก.ถูกทุกข้อ
ข.การสร้างอ่างเก็บน้ำ
ค.การสร้างฝายทดน้ำ
ง.การสร้างเขื่อนเก็บน้ำ
180.ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของลองจิจูด
ก.เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้
ข.เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกใต้ไปยังขั้วโลกเหนือ
ค.เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกตะวันออกไปยังขั้วโลกตะวันตก
ง.ไม่มีข้อถูก
181.ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของละติจูด
ก.เส้นสมมุติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือและลงมาทางใต้
ข.เส้นสมมุติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือ
ค.เส้นสมมุติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตรลงมาทางใต้
ง.ไม่มีข้อถูก
182.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่
ก.ที่ตั้งของแผนที่
ข.ชื่อแผนที่
ค.มาตราส่วน
ง.สัญลักษณ์ในแผนที่
183.การวัดระยะทางที่เป็นเส้นโค้งบนแผนที่ควรใช้สิ่งใดวัด
ก.เส้นด้าย
ข.ไม้เมตร
ค.ไม้บรรทัด
ง.วงเวียน
184.ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
ก.พืช
ข.น้ำ
ค.ดิน
ง.อากาศ
185.ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต
ก.แสงอาทิตย์
ข.คน
ค.สัตว์
ง.พืช
186.ข้อใดไม่จัดอยู่ในประเภทของป่าไม้ไม่ผลัดใบ
ก.ป่าเบญจพรรณ
ข.ป่าชายเลน
ค.ป่าสนเขา
ง.ป่าดิบ
187.ป่าไม้ชนิดใดที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย
ก.ป่าพรุ
ข.ป่าเต็งรัง
ค.ป่าสนเขา
ง.ป่าดิบเขา
188.ป่าไม้ชนิดใดที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย
ก.ป่าเบญจพรรณ
ข.ป่าชายเลน
ค.ป่าพรุ
ง.ป่าดิบเขา
189.ป่าไม้ชนิดใดที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ก.ป่าสนเขา
ข.ป่าชายเลน
ค.ป่าเบญจพรรณ
ง.ป่าดิบ
190.แร่ชนิดใดไม่ใช่แร่โลหะ
ก.หินปูน
ข.ทองแดง
ค.ดีบุก
ง.ทองคำ
191.แร่ชนิดใดไม่ใช่แร่อโลหะ
ก.สังกะสี
ข.ยิปซัม
ค.รัตนชาติ
ง.ดินขาว
192.แร่ชนิดใดไม่ใช่แร่เชื้อเพลิง
ก.แมงกานีส
ข.ถ่านหิน
ค.ลิกไนต์
ง.ปิโตรเลียม
193.สัตว์ป่าคุ้มครอง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก.7 ประเภท
ข.5 ประเภท
ค.2 ประเภท
ง.9 ประเภท
194.สัตว์ป่าสงวนหมายถึงสัตว์ในข้อใด
ก.สัตว์ป่าที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์
ข.สัตว์ป่าที่ขายได้ราคาแพง
ค.สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในสวนสัตว์
ง.สัตว์จำพวกไดโนเสาร์
195.สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ชนิด
ก.15 ชนิด
ข.20 ชนิด
ค.13 ชนิด
ง.9 ชนิด
196.สัตว์ในข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย
ก.นกแก้วมาคอร์
ข.กระซู่
ค.เลียงผา
ง.นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
197.แร่อโลหะต่างจากแร่โลหะอย่างไร
ก.การถลุง
ข.ราคา
ค.น้ำหนัก
ง.ขนาด
198.การกระทำในข้อใดเป็นการทำลายแหล่งน้ำ
ก.กระวานทิ้งขยะลงในคลอง
ข.ทัยอาบน้ำในคลอง
ค.บัติใช้น้ำคลองอาบน้ำให้สุนัข
ง.ยิ่นใช้น้ำคลองรดน้ำต้นไม้
199.การย้ายถิ่นจากชนบทมาสู่เมือง เกิดจากสาเหตุข้อใดมากที่สุด
ก.ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น
ข.หนีภัยธรรมชาติ
ค.เบื่อชนบท
ง.เข้ามาศึกษาต่อในเมือง
200.คุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นอยู่กับสิ่งใดมากที่สุด
ก.ทรัพยากรและผลผลิต
ข.อาชีพและรายได้
ค.การศึกษา
ง.ภูมิประเทศ

No comments:

Post a Comment